chức năng cơ bản

 1 Quản lý hồ sơ nhân viên

 • Quản lý chi tiết các thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, bộ phận công tác, số sổ bảo hiểm, mã số thuế cá nhân, tài khoản cá nhân
 • Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình, cho phép theo dõi số người phụ thuộc trong quá trình tính giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
 • Quản lý về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, …
 • Quản lý thông tin hợp đồng lao động: lao động thời vụ, lao động chính thức với các hình thức thử việc, hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng không xác định kỳ hạn giúp ban lãnh đạo ra quyết định về chính sách đối với người lao động.

2 Quản lý chấm công, ngày nghỉ

 • Nhập dữ liệu ngày công trực tiếp vào hệ thống
 • Theo dõi làm việc ngoài giờ: hệ thống cho phép quản lý quá trình đăng ký và duyệt làm ngoài giờ; chỉ định và chấp thuận làm ngoài giờ; ngoài ra, hệ thống lưu lại số liệu làm việc ngoài giờ thực tế của nhân viên, và duyệt số giờ làm việc thực tế làm cơ sở tính lương ngoài giờ cho nhân viên.
 • Đăng ký ngày nghỉ, duyệt ngày nghỉ ngay trên hệ thống thay vì viết đơn và lưu đơn xin nghỉ một cách rời rạc;

Người quản lý có thể sửa thông tin duyệt nghỉ về thời gian, số ngày nghỉ căn cứ vào kế hoạch làm việc đảm bảo ngày nghỉ thực tế của nhân viên không làm ảnh hưởng đến kế hoạch làm việc chung của công ty

 • Cho phép chiết xuất dữ liệu trực tiếp về ngày công làm việc, ngày nghỉ - ngày vắng đến quy trình tính lương

3 Quản lý tính lương, thu nhập

Mô hình quản lý lương cực kỳ linh hoạt, có thể đáp ứng cho mọi loại hình doanh nghiệp, mà không nhiều sản phẩm trên thị trường có thể so sánh được.

 • Cập nhật số liệu từ phân hệ quản lý ngày nghỉ - ngày vắng làm cơ sở tính thu nhập trong tháng

Hệ thống phân biệt ngày nghỉ được hưởng lương (nghỉ phép, nghỉ ốm…) và ngày nghỉ không được hưởng lương (nghỉ không lương), tính toán thu nhập của những ngày nghỉ - ngày vắng theo quy định chung và theo hệ số (nếu có).

 • Tính toán từng khoản mục lương cấu thành thu nhập, bao gồm các khoản thu nhập (lương cơ bản, các loại phụ cấp, lương năng suất, lương kinh doanh…), các khoản phải trả (phí bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, các loại phí theo quy định của công ty).
 • Các khoản thưởng, phạt bất thường có ảnh hưởng đến thu nhập trong tháng
 • Tính lương ngày hoặc từ thời điểm đến thời điểm, theo từng loại hình công viêc – vụ việc

 Hệ thống hỗ trợ :

 • Tất cả các khoản thu nhập/ giảm trừ đều được đưa vào xác định tính thuế Thu nhập cá nhân đúng đối tượng, chiết suất ra số liệu thuế thu nhập cá nhân chính xác và nhanh chóng.
 • Tính toán và lên báo cáo phí bảo hiểm (từng loại : BHXH, BHYT, BHTN) trong tháng chính xác đối với mỗi đối tượng chi trả (người lao  động và người sử dụng lao động),
 • Cho phép tính toán phí bảo hiểm tự nguyện (nếu có), trong trường hợp cá nhân người lao động có nguyện vọng tăng mức lương bảo hiểm và được công ty hỗ trợ về mặt thủ tục, đồng nghĩa với việc người lao động chịu trách nhiệm chi trả hoàn toàn khoản phí bảo hiểm cho mức bảo hiểm tự nguyện này.

4 Đánh giá nhân viên, Quản lý khen thưởng, kỷ luật

 • Theo dõi tình trạng đánh giá nhân viên do người quản lý nhóm/ phòng thực hiện,
 • Lưu trữ thông tin qua các kỳ đánh giá, đảm bảo xuất ra dữ liệu nhanh nhất, chính xác nhất giúp cho người quản lý (Ban giám đốc, trưởng phòng) có thông tin và ra quyết định mang tính thời điểm

5 Quản lý đào tạo

 HRM quản lý thông tin về chính sách đào tạo của công ty, đến từng kỹ năng và khóa học:

 • các yêu cầu đào tạo,
 • Kỹ năng đào tạo
 • khóa đạo tạo,
 • thời gian đào tạo,
 • chi phí đào tạo
 • thời gian cam kết làm việc tại doanh nghiệp sau khi tham gia đào tạo

giúp lãnh đạo công ty có thông số đầy đủ, chi tiết về các lợi ích đào tạo đã dành cho từng đối tượng nhân viên cụ thể, và cho nhóm (phòng, tổ).

Khi có các thông tin đầy đủ, chính xác và nhanh chóng, Ban Giám đốc dễ dàng quản lý chi phí đào tạo; và ra quyết định nhanh chóng trong những trường hợp cần thiết: cử nhân viên đi đào tạo, cam kết ràng buộc sau khi đào tạo….nhằm mục đích tối đa hóa nguồn nhân lực được đào tạo.

6 Hệ thống báo cáo phục vụ doanh nghiêp

Với phần mềm quản lý Nhân sự, hệ thống báo cáo: báo cáo định kỳ, báo cáo quản trị…thực sự là phần cốt lõi thông tin cho cán bộ quản lý: phòng nhân sự và Ban giám đốc. 

Một số mẫu báo cáo điển hình của hệ thống quản lý Nhân sự :

 • Danh sách nhân viên theo bộ phận/ phòng ban;
 • Thống kê nhân viên theo chức vụ/ vị trí
 • Danh sách nhân viên nam/ nữ trong toàn công ty.
 • Báo cáo tình hình nghỉ - vắng của nhân viên
 • Tình hình khen thưởng, kỷ luật nhân viên với đầy đủ lý do, hình thức…
 • Báo cáo thời gian làm việc của nhân viên (chi tiết)
 • Danh sách nhân viên làm thêm giờ
 • Bảng kê thu nhập chi tiết lương của nhân viên.
 • Bảng chi tiết lương của từng bộ phận
 • Bảng lương tổng hợp của toàn công ty
 • Bảng  chi tiết các khoản BHXH và BHYT, BHTN hàng tháng.
 • Bảng chi tiết khoản thuế thu nhập cá nhân hàng tháng
 • Báo cáo kế hoạch đào tạo
 • Báo cáo tình hình thực hiện đào tạo
 • Báo cáo yêu cầu đào tạo chưa thực hiện
 • Danh sách nhân viên tham gia đào tạo
 • Tổng hợp kinh phí thực hiện đào tạo
 • Bảng kê chi tiết kinh phí đào tạo dành cho nhân viên
 • Báo cáo biến động nhân sự theo quý :
  • Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc: ở cấp độ nhân viên và cấp trưởng phó phòng.
  • Tỷ lệ tuyển dụng mới.
  • Tình hình tăng/ giảm quỹ lương
 •  Báo cáo đặc thù theo yêu cầu của đơn vị

Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout