Giải pháp cho việc tối ưu hóa mô hình quản lý y tế và dân số.

Việc quản lý y tế tại tuyến xã sẽ dựa vào mô hình quản lý dân số. Với cơ sở dữ liệu tại chỗ đảm bảo cho mọi hoạt động quản lý từ khai sinh, khai tử, đến các chế độ bảo hiểm cho việc cấp phát thuốc trong và ngoài danh sách.

Toàn bộ dữ liệu dân số, khám chữa bệnh cấp phát thuốc, bảo hiểmcủa tuyến xã được đồng bộ hóa lên cấp huyện và cấp tỉnh, đảm bảo mô hình bán quản lý tập trung cho các thông tin trên ở tầng của Tỉnh.

Được phát triển bằng Công nghệ mới nhất với các CSDL không bị tính tiền, và đảm bảo hoạt động trong môi trương có hoặc không có Internet. Đảm bảo thích nghi với mọi địa bàn ở Việt Nam.


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout