Hệ thống quốc gia về theo dõi đánh giá các chương trình, dự án ODA

ANZ Solution xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin ODA thống nhất để đưa hệ thống theo dõi và đánh giá chương trình, dự án ODA vào vận hành. Từ II/2008 đưa vào chế độ thống kê định kỳ về tình hình tiếp nhận và sử dụng ODA để phản ánh vào Hệ thống Thống kê quốc gia về tình hình phát triển kinh tế-xã hội; phát triển Cổng điện tử về theo dõi và đánh giá chương trình, dự án ODA.

Chương trình tiếp theo là phát triển công cụ theo dõi và đánh giá chương trình, dự án ODA ở cả 3 cấp: Cấp chủ dự án; Cấp cơ quan chủ quản và Cấp cơ quan quản lý nhà nước về ODA, gồm: Xây dựng hệ thống xếp hạng dự án trên cơ sở kết quả đánh giá; cài đặt phần mềm để áp dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi và đánh giá dự án ở 3 cấp; xây dựng Trung tâm nguồn quốc gia về theo dõi và đánh giá dự án trên cơ sở Cổng Điện tử

Theo dõi đầu tư công, là sản phẩm tiếp theo trong dải các sản phẩm "M&E - theo dõi và đánh giá"


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout