Tái kỹ nghệ - Cơ sở cho các ứng dụng tích hợp của ANZ

Tái kỹ nghệ hội tụ điển hình vào các qui trình chéo chức năng nền tảng cho nghiệp vụ. Chẳng hạn:

 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Xử lí đơn khách hàng và chuyển giao sản phẩm
 • Tối ưu kho và quản lí kênh phân phối
 • Mua 'kịp thời", chế tạo sản phẩm, vận chuyển và quản lí tiền mặt
 • Xử lí yêu cầu khách hàng và giải quyết
 • Nghiệp vụ toàn cầu và kế hoạch tài chính
 • Thu nhận, phát triển và và tối ưu tài nguyên nhân lực

Các dự án tái kỹ nghệ nên đạt tới những cải tiến căn bản về tính sinh lời, dịch vụ, phẩm chất, thời gian ra thị trường, tính đáp ứng và tính hiệu quả - nơi việc nâng cao qui trình là hiển nhiên với khách hàng, cấp quản lí và nhân viên ở mọi mức và chúng có thể được dịch thành ưu thế cạnh tranh bền vững.

Thành công của tái kỹ nghệ tuỳ thuộc vào con người, không chỉ vào công nghệ, đặc biệt ở châu Á:

 • Lãnh đạo điều hành - ngày nay, từng đầu não đơn vị doanh nghiệp phải được thúc giục và trông đợi có sự tham gia tích cực vào Tái kỹ nghệ qui trình nghiệp bụ.
 • Quản lí dự án - từng người lãnh đạo dự án (người quản lí được quí trọng, không phải là người tư vấn) phải có tầm nhìn thích ứng nhưng rõ ràng về nghiệp vụ theo sau tái kỹ nghệ. Người này phải là, hay học là, người quản lí thay đổi khéo léo.
 • Các mục đích hiệu năng định lượng mặt trước - trước khi khởi đầu việc tái kỹ nghệ, thiết lập các mục đích định lượng dễ đo được và không mập mờ dưới dạng hiệu năng. Chẳng hạn:
  • Thời gian ra thị trường cho sản phẩm mới
  • Thời gian đáp ứng cho dịch vụ khách hàng
  • Mức kho
  • Lợi nhuận
  • Sản phẩm khiếm khuyết bị trả lại
  • Chi phí bán
  • Quay vòng nhân viên
  • Thời gian đáp ứng cho quyết định nội bộ (như thầu đặc biệt, tăng lương, tuyển mộ hay chuyển nhân viên, mua trang thiết bị) 

Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout